Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

Ads by WOW Trk

Xem lại qua các bài lab:

01. Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 5 và cấu hình Network, Hostname

02. Cài đặt VMware vSphere Client 5.0

03. Hướng dẫn cài đặt VMware vCenter 5.0 

04. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần I

05. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần II

06. Hướng dẫn cấu hình vSwitch

07. Cài đặt và cấu hình SAN bằng Microsoft iSCSI Software Targe

08. Cấu hình add Storage Adapters kết nối tới Microsoft iSCSI Software Target

09. Cấu hình add Storage trong ESX Server 

Hướng dẫn:

- Logon vào vCenter

- Về lại Home >> Hosts and Clusters >> right-click BKNPOWER.VN >> New Cluster
986cau hinh tao cluster trong vCenter 01 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Check chọn Turn On VMWare HA và DRS >> Next
930cau hinh tao cluster trong vCenter 02 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Chọn Full Automated
345cau hinh tao cluster trong vCenter 03 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Tại Power Management >> chọn Automatic >> Chọn Next
624cau hinh tao cluster trong vCenter 04 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Ta có thể chọn Enable Host Monitoring >> Next
472cau hinh tao cluster trong vCenter 05 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Tại Option >> Next
137cau hinh tao cluster trong vCenter 06 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Tại Monitoring >> Chọn VM Monitoring Only (nếu điều kiện cho phép thì chọn VM and Application Monitoring) >> chọn Next
340cau hinh tao cluster trong vCenter 07 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Tại VMWare EVC >> tại đây nếu như phần cứng của ESX hỗ trợ ta có thể bật tính năng Enhanced vMotion Compatibility để tăng cường tính năng cho vMotion.
770cau hinh tao cluster trong vCenter 08 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Ở đây mình chọn Disable EVC >> chọn Next. Hậu quả là vMotion hơi bị chậm
215cau hinh tao cluster trong vCenter 09 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Tại Swap file >> click Next
343cau hinh tao cluster trong vCenter 10 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Tại Complete ta xem lại tất cả các thông số đã cấu hình >> Finish
956cau hinh tao cluster trong vCenter 11 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

802cau hinh tao cluster trong vCenter 12 Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

- Vậy là ta đã cấu hình Cluster xong. phần tếp theo sẽ là add lần lượt 2 esx vào cluster vừa tạo.