Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

Ads by WOW Trk

Xem lại qua các bài lab:

01. Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 5 và cấu hình Network, Hostname

02. Cài đặt VMware vSphere Client 5.0

03. Hướng dẫn cài đặt VMware vCenter 5.0 

04. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần I

05. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần II

06. Hướng dẫn cấu hình vSwitch

07. Cài đặt và cấu hình SAN bằng Microsoft iSCSI Software Targe

08. Cấu hình add Storage Adapters kết nối tới Microsoft iSCSI Software Target

09. Cấu hình add Storage trong ESX Server 

Hướng dẫn:

– Logon vào vCenter

– Về lại Home >> Hosts and Clusters >> right-click BKNPOWER.VN >> New Cluster

– Check chọn Turn On VMWare HA và DRS >> Next

– Chọn Full Automated

– Tại Power Management >> chọn Automatic >> Chọn Next

– Ta có thể chọn Enable Host Monitoring >> Next

– Tại Option >> Next

– Tại Monitoring >> Chọn VM Monitoring Only (nếu điều kiện cho phép thì chọn VM and Application Monitoring) >> chọn Next

– Tại VMWare EVC >> tại đây nếu như phần cứng của ESX hỗ trợ ta có thể bật tính năng Enhanced vMotion Compatibility để tăng cường tính năng cho vMotion.

– Ở đây mình chọn Disable EVC >> chọn Next. Hậu quả là vMotion hơi bị chậm

– Tại Swap file >> click Next

– Tại Complete ta xem lại tất cả các thông số đã cấu hình >> Finish

– Vậy là ta đã cấu hình Cluster xong. phần tếp theo sẽ là add lần lượt 2 esx vào cluster vừa tạo.