Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

Ads by WOW Trk

Trước khi làm lab này các bạn xem lại các phần:


01. Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 5 và cấu hình Network, Hostname

02. Cài đặt VMware vSphere Client 5.0

03. Hướng dẫn cài đặt VMware vCenter 5.0 

04. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần I

05. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần II

06. Hướng dẫn cấu hình vSwitch

07. Cài đặt và cấu hình SAN bằng Microsoft iSCSI Software Targe

08. Cấu hình add Storage Adapters kết nối tới Microsoft iSCSI Software Target

09. Cấu hình add Storage trong ESX Server 

10. Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

Hướng dẫn:

– Click chọn bknp-esx5-01.bknpower.vn và giữ chuột trái move server này vào cluster vừa tạo.

– Click OK để chấp nhận move host

– Chọn giá trị default để đặt host >> chọn Next

– Chọn Finish

– Tương tự move ESX bknp-esx5-02.bknpower.vn

– Lưu ý ở Recent Task ta sẽ thấy quá trình cấu hình HA khi move host vào cluster

– Ta add bknp-esx5-01.bknpower.vn và bknp-esx5-02.bknpower.vn thành công

– Right-click bknp-esx5-01.bknpower.vn >> Reconfigure for VMWare HA để thử add host và cấu hình HA.

– Xem báo lỗi. Chọn Cluster BKNP >> chọn tab Summary >> chọn Configuration Issues

– Trên 2 Con ESX host đều thiếu 1 VMkernel Port là : Management

– Chọn ESX bknp-esx5-01.bknpower.vn >> chọn tab Configuration >> tại vSwitch 1 >> chọn Properties…

– Tại vSwitch 1 Properties >> chọn Add

– Chọn VMkernel >> chọn Next

– Tại phần “Network Label” nhập tên: Management > tích vào “Use this port group for management traffic” >> chọn Next

– Nhập địa chỉ IP >> chọn Next

– Chọn Finish

– Chọn Close

– Trên ESX bknp-esx5-02.bknpower.vn làm tương tự.

– Sau khi cấu hình chỉnh lại IP/gateway xong, ta có thể chạy Reconfigure for VMWare HA lần nữa

Như vậy qua Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA chúng ta rút ra kết luận là, việc cấu hình HA và DRA chỉ cần được thực hiện trên Cluster, các host esxsrv sau này add vào sẽ được tự động cấu hình HA/DRA.