Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

Ads by WOW Trk

Trước khi làm lab này các bạn xem lại các phần:


01. Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 5 và cấu hình Network, Hostname

02. Cài đặt VMware vSphere Client 5.0

03. Hướng dẫn cài đặt VMware vCenter 5.0 

04. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần I

05. Sử dụng vCenter cấu hình tạo máy ảo trên ESX server – phần II

06. Hướng dẫn cấu hình vSwitch

07. Cài đặt và cấu hình SAN bằng Microsoft iSCSI Software Targe

08. Cấu hình add Storage Adapters kết nối tới Microsoft iSCSI Software Target

09. Cấu hình add Storage trong ESX Server 

10. Cấu hình tạo Cluster trong vCenter

Hướng dẫn:

- Click chọn bknp-esx5-01.bknpower.vn và giữ chuột trái move server này vào cluster vừa tạo.
713add ESX Server vao Cluster 01 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Click OK để chấp nhận move host
292add ESX Server vao Cluster 02 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Chọn giá trị default để đặt host >> chọn Next
328add ESX Server vao Cluster 03 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Chọn Finish
926add ESX Server vao Cluster 04 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Tương tự move ESX bknp-esx5-02.bknpower.vn
476add ESX Server vao Cluster 05 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Lưu ý ở Recent Task ta sẽ thấy quá trình cấu hình HA khi move host vào cluster

- Ta add bknp-esx5-01.bknpower.vn và bknp-esx5-02.bknpower.vn thành công
389add ESX Server vao Cluster 06 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Right-click bknp-esx5-01.bknpower.vn >> Reconfigure for VMWare HA để thử add host và cấu hình HA.
307add ESX Server vao Cluster 07 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

871add ESX Server vao Cluster 08 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Xem báo lỗi. Chọn Cluster BKNP >> chọn tab Summary >> chọn Configuration Issues
124add ESX Server vao Cluster 09 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Trên 2 Con ESX host đều thiếu 1 VMkernel Port là : Management
374add ESX Server vao Cluster 10 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Chọn ESX bknp-esx5-01.bknpower.vn >> chọn tab Configuration >> tại vSwitch 1 >> chọn Properties…
165add ESX Server vao Cluster 11 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Tại vSwitch 1 Properties >> chọn Add
601add ESX Server vao Cluster 12 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Chọn VMkernel >> chọn Next
791add ESX Server vao Cluster 13 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Tại phần “Network Label” nhập tên: Management > tích vào “Use this port group for management traffic” >> chọn Next
121add ESX Server vao Cluster 14 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Nhập địa chỉ IP >> chọn Next
693add ESX Server vao Cluster 15 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA
- Chọn Finish
778add ESX Server vao Cluster 16 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Chọn Close
113add ESX Server vao Cluster 17 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

- Trên ESX bknp-esx5-02.bknpower.vn làm tương tự.

- Sau khi cấu hình chỉnh lại IP/gateway xong, ta có thể chạy Reconfigure for VMWare HA lần nữa
605add ESX Server vao Cluster 18 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

884add ESX Server vao Cluster 19 Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA

Như vậy qua Cấu hình add ESX Server vào Cluster: HA, DRA chúng ta rút ra kết luận là, việc cấu hình HA và DRA chỉ cần được thực hiện trên Cluster, các host esxsrv sau này add vào sẽ được tự động cấu hình HA/DRA.